Strona Główna    Linki    Kontakt    Szkolne Schronisko Młodzieżowe 22-10-2020 15:08:52
 
Nawigacja
Strona Główna
Kadra pedagogiczna
Dla Rodziców
Galeria
Plan dnia
Koszty
Regulamin internatu
O nas
Informacje o internacie
Z historii internatu
Nasze pasje
Fotografia
Origami
Rekrutacja
Zasady rekrutacji
Dokumenty do pobrania
Kontakt
ul. Tysiąclecia 15a
19-100 Mońki
tel. (0-85)716-25-24
intermon@interia.pl
Regulamin internatu
REGULAMIN INTERNATU

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach z siedzibą przy ulicy Tysiąclecia 15A w Mońkach jest placówką opiekuńczo – wychowawczą dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach mieszkających poza siedzibą szkoły. W przypadkach szczególnie uzasadnionych za zgoda Dyrektora Szkoły może być przyjęty uczeń zamieszkały w miejscowości będącej siedzibą szkoły, do której uczęszcza lub uczeń spoza ZSOiZ.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o – bez bliższego określenia – „internat” lub „placówka”, należy przez to rozumieć Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

3. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w pełnym brzmieniu, dopuszcza się używania skrótu Internat ZSOiZ w Mońkach.

4. Nadzór pedagogiczny, opiekuńczy i administracyjny sprawuje Dyrektor Szkoły.

5. Całokształtem spraw wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły Kierownik Internatu.

6. Regulamin Internatu, zwany dalej Regulaminem, jest najwyższym wewnętrznym aktem prawnym regulującym działalność Internatu Zespołu Szkół w Mońkach zwanego dalej Internatem.

7. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności Internatu.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA INTERNATU

§ 2

1. Internat realizuje cele i zadania zgodne ze Statutem Szkoły w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny Internatu ZSOiZ w Mońkach oraz pozostałe dokumenty regulujące pracę placówki.

2. Internat tworzy cała społeczność internatu, w skład której wchodzą wychowankowie, wychowawcy, rodzice wychowanków i pracownicy niepedagogiczni.

3. Członkowie społeczności internatu uczestniczą w życiu placówki.

4. Internat tj.: wychowawcy, wychowankowie, pracownicy, planuje i realizuje swoje zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie opiekuńczo-wychowawczym na rzecz wychowanków.

5. Internat prowadzi dokumentację zgodnie z przepisami.

6. Zadaniem internatu jest:

1) Zapewnienie młodzieży mieszkającej w placówce opieki i wychowania w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

2) Zapewnienie bezpiecznego pobytu w placówce, kształtowanie umiejętności bezpiecznych zachowań.

3) Zapewnienie wychowankom potrzeb materialnych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu ( zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, właściwych warunków sanitarno – higienicznych, warunków do nauki i rozwoju osobistego).

4) Kształcenie umiejętności interpersonalnych ułatwiających funkcjonowanie w społeczności placówki i społeczeństwie.

5) Tworzenie sytuacji wychowawczych sprzyjających wyrabianiu zaradności życiowej wychowanków i rozwijaniu samodzielności, wyrabianie nawyków sumiennej i rzetelnej pracy.

6) Kształtowanie umiejętności w zakresie zachowań prozdrowotnych, prowadzenia higienicznego trybu życia, wskazywanie na korzyści płynące z aktywnego wypoczynku.

7) Organizowanie przy współudziale wychowanków życia codziennego, wdrażanie do współpracy i współdziałania.

8) Pomoc w rozwijaniu i wykorzystywaniu potencjału intelektualnego, kształtowanie postaw otwartych na wiedzę. 9) Tworzenie wychowankom warunków sprzyjających rozwojowi zainteresowań i uzdolnień.

10) Wdrażanie do samorządności, rozwijanie postaw prospołecznych, kształtowanie postaw obywatelskich.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA INTERNATU

§3

Baza materialna

1. Do realizacji celów opiekuńczo- wychowawczych internat posiada odpowiednie pomieszczenia:

1) 4- osobowe pokoje mieszkalne oddzielne dla dziewcząt i chłopców na odrębnych piętrach budynku.

2) Pokój „cichej nauki”.

3) Świetlica do zajęć wychowawczych i rekreacyjnych.

4) Stołówka (przeznaczona jest dla wychowanków uczniów i pracowników szkoły). 5) Czytelnia.

6) Aneks kuchenny.

7) Pracownia komputerowa.

8) Pracownia plastyczna.

9) Siłownia.

2. Ponadto pod opieką wychowawcy internatu w grupach zorganizowanych wychowankowie korzystają z :

1) Sali gimnastycznej szkoły.

2) Boiska „Orlik”.

3) Pływalni powiatowej.

§4

Organizacja pracy

1. Limit miejsc zakwaterowania w internacie wynosi 80.

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie przekracza 35 osób. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego może zmniejszyć liczebność osób w grupie.

3. Wymiar pracy wychowawczej na jedną grupę wychowawczą wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych tygodniowo. 4. Internat ZSOiZ w Mońkach pracuje w dni nauki szkolnej oraz dni ją poprzedzające, zgodnie z grafikiem pracy wychowawców.

5. W porze nocnej internat zapewnia opiekę pedagogiczną. Dyżury pełnią wychowawcy internatu zgodnie z grafikiem pracy. Dyżur nocny trwa od godz. 22,00 do 6,00. Zadania określa: Zakres obowiązków wychowawcy pełniącego dyżur nocny.

6. Wychowankowie są podzieleni na grupy wychowawcze. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje wyznaczony wychowawca.

7. Liczba grup wychowawczych uzależniona jest od ilości wychowanków zamieszkujących w danym roku szkolnym w internacie, zgodnie z zatwierdzonym na dany rok szkolny arkuszem organizacyjnym.

8. Podstawą realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych jest roczny program wychowawczo-profilaktyczny opracowany i zaopiniowany przez Radę Wychowawców Internatu oraz Młodzieżową Radę Internatu, a zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły.

9. Rozkład dnia w internacie uwzględnia czas na naukę, rozwój zainteresowań, pracę na rzecz internatu, szkoły i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe w placówce i poza nią. Zmian w Rozkładzie dnia dokonuje się w przypadku uzasadnionej potrzeby na wniosek RWI lub MRI po pozytywnym ich zaopiniowaniu, dopuszcza się zasięgnięcie opinii Rodziców.

10. Na początku każdego roku szkolnego powoływane są sekcje i pracownie w działalność których mogą zaangażować się wszyscy wychowankowie internatu.

11. Opiekę nad poszczególnymi sekcjami i pracowniami kierownik powierza wychowawcom.

12. Tryb życia wychowanków w internacie regulują wewnętrzne zasady opracowane przez zespół wychowawczy i MRI (Rozkład dnia, Karta dyżuru , Zasady wyjść, wyjazdów i odwiedzin).

§5

Rekrutacja

1. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych Wniosków o przyjęcie do internatu.

2. Kandydat ubiegający się o zamieszkanie w internacie powinien być reprezentowany przez rodziców/opiekunów prawnych. W sytuacjach szczególnych wymagających indywidualnego podejścia warunki zamieszkania będą rozpatrywane we współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi, pedagogiem i dyrektorem szkoły.

3. Wniosek o przyjęcie do internatu można składać w Internacie lub sekretariacie ZSOiZ ul. Tysiąclecia 15, według opracowanego na dany rok szkolny terminarza.

4. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru, szczegóły określa dokument Kryteria naboru do Internatu ZSOiZ w Mońkach.

5. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów mają zastosowanie kryteria główne i dodatkowe . Ilość punktów sumuje się i ich liczba decyduje o przyjęciu kandydata do internatu.

6. O przyjęcie do internatu kandydaci ubiegają się jeden raz na cały etap edukacji w szkole ponadgimnazjalnej, w kolejnych latach składają Deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie . Deklaracja rozpatrywana jest z uwzględnieniem zachowania w placówce w latach poprzednich.

7. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość złożenia dokumentów nie później niż do końca września. Po tym terminie przyjęcie do internatu możliwe będzie jedynie w uzasadnionych przypadkach.

8. Uczniowie przyjęci na dany rok szkolny mają obowiązek zakwaterowania się do końca września.

9. Wychowankowie z którymi zawarto kontrakt na pobyt warunkowy przyjmowani są do internatu warunkowo.

10. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do podania informacji w dokumentach rekrutacyjnych zgodnie ze stanem faktycznym.

11. Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych są jednocześnie deklaracją o terminowym uiszczaniu opłat zgodnie z Warunkami korzystania ze stołówki w Internacie ZSOiZ w Mońkach.

12. Uczniowi, który nie został przyjęty do Internatu przysługuje prawo do odwołania do Dyrektora ZSOiZ w terminie 7 dni od daty posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

§6

Podmioty współpracujące

1. Internat w celu prawidłowego realizowania zadań opiekuńczo - wychowawczych i profilaktycznych współpracuje z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami klas, instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie, z pielęgniarką i innymi osobami wspierającymi działania w zależności od potrzeb.

2. Rodzice są najważniejszym partnerem w realizacji zadań placówki w stosunku do wychowanka internatu.

3. Współpracę z rodzicami określają następujące zasady:

1) Tworzenie jednolitego frontu wychowawczego jest niezbędnym warunkiem do prawidłowego funkcjonowania młodzieży w internacie.

2) Rodzice zobowiązują się do ścisłej, bieżącej współpracy z placówką, w szczególności gdy uczeń stwarza trudności wychowawcze.

3) W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodzice informują wychowawców internatu o faktycznym stanie ich zdrowia, dobrowolnie wypełniają Kartę informacyjną o stanie zdrowia dziecka.

4) Wychowawcy internatu informują na bieżąco rodziców o wszelkich pojawiających się problemach zdrowotnych ich dzieci oraz o podjętych działaniach.

5) Wychowawcy internatu informują rodziców na bieżąco lub w ustalonych terminach o funkcjonowaniu dziecka w placówce, a w szczególności o pojawiających się problemach wychowawczych.

6) W trosce o prawidłowe funkcjonowanie dziecka w placówce rodzice przynajmniej dwa razy w roku i w ustalonych terminach, kontaktują się z wychowawcą.

7) W przypadku zaistnienia zachowań zaburzających ład i porządek w placówce i braku współpracy z wychowawcą internatu ze strony wychowanka i rodzica, dopuszcza się wezwanie policji celem przeprowadzenia badania i ustalenia przyczyny zachowania ucznia.

4. Dyrektor, pedagog, wychowawcy klas, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły współpracują w procesie opieki i wychowania oraz realizacji zadań profilaktycznych w internacie.

5. Przedstawiciele instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie (pielęgniarka, specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych, inni specjaliści, policja, ośrodki pomocy społecznej) współdziałają zgodnie z kompetencjami w procesie opieki i wychowania oraz realizacji zadań profilaktycznych w stosunku do wychowanka internatu.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY INTERNATU

§7

Rada Wychowawców Internatu

1. Radę Wychowawców Internatu tworzą wszyscy wychowawcy placówki.

2. Przewodniczącym Rady Wychowawców Internatu jest Kierownik Internatu.

3. Zebrania RWI odbywają się zgodnie z Planem Posiedzeń RWI.

4. Na posiedzenia Rady Wychowawców Internatu mogą być zapraszani przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu.

5. Do zadań Rady Wychowawców Internatu należy w szczególności:

1) Opracowywanie Programu wychowawczo – profilaktycznego placówki.

2) Opiniowanie planów pracy z grupami, sekcjami i pracowniami.

3) Opiniowanie całokształtu spraw opiekuńczo – wychowawczych.

4) Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo –wychowawczej i profilaktycznej.

5) Podejmowanie działań w kierunku rozpoznania potrzeb wychowanków, wskazywanie dostępnych form pomocy.

6) Dokonywanie analizy i oceny oraz wnioskowanie w zakresie działalności opiekuńczo – wychowawczej i profilaktycznej internatu.

7) Podejmowanie decyzji w sprawach nagradzania i udzielania kar wychowankom.

8) Ustalanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia efektywności pracy opiekuńczo – wychowawczej i profilaktycznej.

9) Organizowanie samokształcenia wychowawców.

§8

Kierownik internatu

1. Kieruje bieżącą działalnością internatu, jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w internacie oraz Przewodniczącym RWI.

2. Odpowiada za plan zajęć młodzieży i tygodniowy rozkład pracy wychowawców.

3. Do zadań kierownika w szczególności należy:

1) W zakresie kierowania działalnością opiekuńczo – wychowawczą i profilaktyczną:

a) Organizowanie Posiedzeń Rady Wychowawców Internatu.

b) Organizacja działalności Młodzieżowej Rady Internatu

. c) Uczestniczenie w Posiedzeniach Rady Pedagogicznej Szkoły.

d) Przedkładanie do zaopiniowania RWI rocznego programu wychowawczo – profilaktycznego, kierowanie jego realizacją.

e) Przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej szkoły Programu wychowawczo – profilaktycznego internatu.

f) Składanie sprawozdań semestralnych i końcoworocznych z całokształtu pracy opiekuńczo- wychowawczej i profilaktycznej internatu.

g) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym obserwowanie zajęć z wychowankami w celu systematycznego doskonalenia ich pracy.

h) Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w internacie.

i) Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej wychowanków i pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie.

j) Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów oraz wychowawców ustaleń praw i obowiązków wychowanka.

k) Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w pracę dydaktyczną, opiekuńczą, wychowawczą i socjalną w stosunku do wychowanków internatu.

l) Uczestniczenie w pracach komisji rekrutacyjnej do internatu.

2) W zakresie organizacji działalności internatu:

a) Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji.

- Księga Wychowanków

- Księga Zameldowań na pobyt czasowy

b) Organizacja i nadzór nad pracą pracowników administracji i obsługi w ciągu roku szkolnego.

c) Stwarzanie optymalnych warunków zakwaterowania dla wychowanków i pracy dla pracowników internatu.

d) Organizowanie wyposażenia w pomoce do pracy wychowawczej i bieżącego funkcjonowania placówki.

3) W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:

a) Zarządzanie powierzonym pracownikom majątkiem.

b) Analiza potrzeb materialnych placówki i wnioskowanie w zakresie poprawy warunków zakwaterowania i pracy w internacie.

4. Kierownik prowadzi zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w internacie w ustalonym wymiarze godzin.

§9

Młodzieżowa Rada Internatu

1. Reprezentantem ogółu mieszkańców placówki jest Młodzieżowa Rada Internatu.

2. W skład MRI wchodzą: zarząd MRI i przewodniczący działających sekcji i pracowni oraz przewodniczący grup o ile zostaną wybrani.

3. Pracą samorządu internatu kieruje wybrany przez młodzież Zarząd Młodzieżowej Rady Internatu

4. Opiekę nad MRI sprawuje Kierownik Internatu. Szczegółowe zasady funkcjonowania określa Regulamin MRI Internatu ZSOiZ w Mońkach.

5. Zasady wybierania i działania organów MRI oraz jego szczegółowe zadania określa Regulamin MRI.

6. Młodzieżowa Rada Internatu może przedstawiać Radzie Wychowawców Internatu, dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach w szczególności dotyczących podstawowych praw i obowiązków mieszkańców internatu oraz organizacji pracy placówki.

ROZDZIAŁ V

WYCHOWAWCY I PRACOWNICY INTERNATU

§10

Wychowawcy internatu

1. Zajęcia wychowawcze i opiekuńcze prowadzą zatrudnieni przez Dyrektora Szkoły wychowawcy.

2. Wychowawca prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczą i profilaktyczną oraz odpowiada za jakość, efekty tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.

3. Do zadań wychowawcy internatu należy:

1) Czuwanie nad bezpieczeństwem młodzieży, wypracowywanie prawidłowych nawyków w zakresie higieny osobistej w życiu zbiorowym , ładem i porządkiem w pomieszczeniach w których przebywa i z których korzysta młodzież, wdrażanie do poszanowania mienia społecznego.

2) Realizacja zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego, dążenie do osiągania jak najlepszych wyników w pracy wychowawczej.

3) Dbałość o rozwój fizyczny i psychiczny młodzieży poprzez organizowanie różnych form aktywności fizycznej i sportowej, profilaktyka i aktywne zwalczanie wszelkich przejawów patologii społecznych ( nałogi, używki, przemoc, agresja, łamanie prawa wewnętrznego , zewnętrznego, ogólnie przyjętych zasad życia społecznego).

4) Organizacja pracy wychowawczej w sposób motywujący i sprzyjający osiąganiu sukcesów w nauce, organizacja pomocy uczniom mającym niepowodzenia szkolne (monitorowanie frekwencji, analiza efektywności pracy umysłowej, organizacja pomocy koleżeńskiej, wskazywanie na zasoby i instytucje wspierające proces dydaktyczny, współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów, organizacja zajęć wychowawczych wspierających proces uczenia się).

5) Stosowanie różnorodnych form pracy wychowawczej motywujących wychowanków do odkrywania uzdolnień i talentów, rozwijania zainteresowań.

6) Stwarzanie sytuacji wychowawczych służących wzmacnianiu poczucia własnej wartości.

7) Zachęcanie do uczestnictwa w pracach sekcji i pracowni działających na terenie placówki, motywowanie do działań zespołowych.

8) Podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu do dyspozycji wychowanków, pobudzanie do różnorodnej aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości.

9) Podejmowanie działań integrujących młodzież poprzez organizację zajęć poza placówką.

10) Kształtowanie postaw praworządności, umiejętności i zachowań prospołecznych, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, samorządności. przygotowujących wychowanków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

11) Podejmowanie działań ułatwiających adaptację w środowisku rówieśniczym, umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w społeczności internackiej.

12) Kształtowanie potrzeby samodzielności, wdrażanie do samoobsługi, wyrabianie umiejętności i nawyków potrzebnych w codziennym życiu.

13) Kierowanie się w swoich działaniach dobrem wychowanka, poszanowanie jego godności osobistej.

14) Stała współpraca z podmiotami uczestniczącymi w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych , profilaktycznych w odniesieniu do wychowanka (rodzice, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły i internatu, specjaliści i instytucje).

15) Przestrzeganie dyscypliny pracy.

16) Przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych wychowanków i rodziców.

17) Przestrzeganie zasad życia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze.

4. Prowadzenie dokumentacji pracy opiekuńczo – wychowawczej i profilaktycznej:

a) dziennik zajęć

b) raporty wychowawców

c) semestralne plany pracy opiekuńczo – wychowawczej i profilaktycznej z grupami

d) roczne plany pracy sekcji i pracowni

e) karty obserwacji wychowanka

f) karty odpowiedzialności materialnej wychowanka

g) inne wg potrzeb

5. Systematyczna praca w zakresie doskonalenia własnych umiejętności wychowawczych.

6. Sumienne wypełnianie obowiązków wychowawcy , stosowanie się do zarządzeń władz oświatowych, dyrekcji szkoły i kierownika internatu.

§11

Pracownicy internatu

1. W internacie są zatrudnieni:

1) Pracownicy pedagogiczni.

2) Pracownicy administracji i obsługi.

2. Pracownikami pedagogicznymi są kierownik internatu i wychowawcy.

3. Pracownicy pedagogiczni są członkami Rady Pedagogicznej Szkoły.

4. Obowiązki pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi określają Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy oraz wynikające z nich wewnętrzne regulaminy i zakresy czynności.

5. Wszyscy pracownicy współdziałają realizując cele i zadania internatu.

6. Wszyscy pracownicy odpowiadają za bezpieczeństwo w internacie.

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE

§12

Prawa wychowanków

1. Członkiem społeczności internatu staje się każdy, kto został przyjęty do Internatu w sposób określony przez zasady rekrutacji.

2. Wychowanek ma prawo do:

1) Zakwaterowania na czas roku szkolnego z uwzględnieniem wieku, klasy i rodzaju szkoły, w miarę możliwości lokalowych za zgodą wychowawcy, grupy koleżeńskiego doboru współmieszkańców w pokoju .W sytuacjach szczególnych wymagających indywidualnego podejścia sposób zakwaterowania ustalany jest po uwzględnieniu sugestii młodzieży bądź rodziców/opiekunów.

2) Każdy członek Społeczności Internatu ma prawo do informacji o obowiązujących w internacie przepisach prawa.

3) Bezpiecznego pobytu w placówce, poszanowania przez współmieszkańców własnego prawa do wypoczynku, nauki, pracy, rekreacji, rozwijania zainteresowań.

4) Korzystania ze wszystkich dostępnych pomieszczeń i ich wyposażenia służących do zaspokajania potrzeb bytowych , nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań, ochrony zdrowia, rozwijania sprawności fizycznej.

5) Do właściwej organizacji czasu przeznaczonego na naukę własną, zgodnie z zasadami higieny i technikami pracy umysłowej.

6) Do korzystania z wszelkich możliwych form wsparcia w procesie uczenia się: pomoc koleżeńska, biblioteczka, pracownia komputerowa.

7) Otrzymania pomocy w przypadku nagłych problemów zdrowotnych.

8) Do ochrony przed negatywnym wpływem wszelkiego rodzaju używek i uzależnień.

9) Do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.

10) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym.

11) Zwracania się do wychowawców lub kierownika w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.

12) Do otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach.

13) Do przedstawiania stanowiska we własnej sprawie.

14) Do zapewnienia poszanowania godności osobistej, dyskrecji w sprawach osobistych.

15) Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych i we wszystkich sprawach dotyczących nauki i związanych z pobytem w internacie.

16) Wychowankowie nowoprzybyli, szczególnie w okresie adaptacyjnym, maja prawo do opieki koleżeńskiej ze strony starszych kolegów na terenie internatu jak i w szkole.

17) Wybierania do zarządu MRI oraz bycia wybieranym a także uczestniczenia w tworzeniu planu pracy samorządu.

18) Wychowankowie grupy wychowawczej mają możliwość wybrania przewodniczącego grupy.

19) Zgłaszania propozycji w sprawach poprawy warunków socjalno-bytowych, jakości żywienia oraz innych dotyczących bieżącego życia w internacie.

20) Wpływania na organizację życia i procesu opiekuńczo – wychowawczego w placówce poprzez wnioskowanie i opiniowanie podejmowanych zadań.

21) Zgłaszania MRI, wychowawcom, kierownikowi internatu wniosków dotyczących organizacji życia w internacie i bycia informowanym o sposobie ich załatwienia.

22) Wnioskowania w sprawach urządzania, dekoracji i umeblowania sal mieszkalnych i innych pomieszczeń ogólnego użytku w internacie.

23) Uczestniczenia w pracach sekcji działających na terenie internatu, zajęciach organizowanych przez szkołę oraz za zgodą wychowawcy w innych imprezach organizowanych na terenie miasta.

24) Do zdobywania nowych umiejętności oraz rozwijania posiadanych zainteresowań, zdolności i talentów.

25) Do uczestniczenia w pracach i zajęciach wynikających z programu opiekuńczo - wychowawczego internatu.

26) Przyjmowania za wiedzą wychowawcy na terenie internatu rodziców (opiekunów), krewnych i znajomych zgodnie z obowiązującymi zasadami odwiedzin.

27) Wykorzystywania czasu do dyspozycji wychowanków wg własnych potrzeb pod warunkiem, że na terenie internatu nie ma innych planowanych zajęć, ujętych w rocznym programie pracy internatu lub Kalendarzu imprez.

28) W uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy lub kierownika do wyjazdów do domu w inne dni tygodnia, zgodnie z zasadami.

29) Pobytu w internacie przez cały cykl nauki, jeśli spełnia wszystkie warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

§13

Obowiązki wychowanków

1. Wychowanek ma obowiązek:

1) Zapoznać się i przestrzegać postanowień Regulaminu placówki.

2) Zapoznać się w dniu zakwaterowania i bezwzględnie przestrzegać podstawowych wymogów bezpieczeństwa w internacie zawartych w opracowanym dokumencie.

3) Godnie reprezentować internat i dbać o jego dobre imię.

4) Szanować poglądy, przekonania, wolność, godność osobistą drugiego człowieka.

5) Okazywać szacunek nauczycielom – wychowawcom oraz innym pracownikom internatu.

6) Przestrzegać ogólnie przyjętych norm kulturalnego zachowania się, być dyskretnym w sprawach osobistych współmieszkańców.

7) Dbać o schludny wygląd i kulturę języka i zachowania w każdej sytuacji.

8) Przestrzegać norm moralnych i estetycznych w kontaktach koleżeńskich chłopcy – dziewczęta.

9) Zachowywać o każdej porze spokój, nie przeszkadzać współmieszkańcom w pracy i w odpoczynku.

10) Uczestniczyć w pracach i zajęciach wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego internatu, planów pracy sekcji i pracowni oraz zarządzeń i poleceń Dyrekcji Szkoły, Kierownika Internatu, wychowawców i MRI.

11) Systematycznie uczyć się i wzbogacać swoją wiedzę oraz efektywnie wykorzystywać czas i warunki do nauki.

12) Szanować pracę własną, wychowawców i współmieszkańców, dbać o mienie internatu oraz ponosić odpowiedzialność za zgodne z przeznaczeniem użytkowanie sprzętu i urządzeń.

13) Ponosić odpowiedzialność materialną za spowodowane zniszczenia, zgodnie z opracowaną procedurą zawartą w Strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz w sytuacjach innych zagrożeń w Internacie ZSOiZ w Mońkach.

14) Tworzenie pozytywnego wizerunku placówki poprzez reprezentowanie internatu w środowisku lokalnym i poza nim.

15) Uczestniczyć w pracach na rzecz internatu, szkoły i środowiska, wykonywać prace służące poprawie estetyki i warunków życia w internacie.

16) Pełnić dyżury zgodnie z ustalonym grafikiem.

17) Przestrzegać zasad higieny osobistej, utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń ogólnego użytku, sanitarnych i otoczenia internatu.

18) Zmiany w umeblowaniu i dekoracje sal mieszkalnych uzgadniać z wychowawcą

19) Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, również e-papierosów, picia i posiadania alkoholu, używania i posiadania narkotyków i innych środków odurzających.

20) Zgłaszać niezwłocznie przypadki zachorowań, uczniowie chorzy mają obowiązek wyjechać do domu.

21) Dokonywać wpłat na utrzymanie internatu i wyżywienie zgodnie z zasadami korzystania ze stołówki oraz Zarządzeniem Dyrekcji Szkoły.

§14

Nagrody

1. Wychowankowie internatu nagradzani są za:

1) Wyróżniające wyniki w nauce

2) Aktywną pracę na rzecz współmieszkańców internatu

3) Pomoc koleżeńską

4) Wzorową postawę i przestrzeganie postanowień regulaminu oraz wszelkich zasad obowiązujących w internacie, tworzenie pozytywnego wizerunku placówk

i 2. Nagrody mogą być udzielane przez wychowawcę lub Kierownika Internatu.

3. Rodzaje nagród:

1) Pochwała wychowawcy wobec grupy

2) Pochwała kierownika na apelu

3) Nagroda rzeczowa lub dyplom

4) List pochwalny do rodziców

. 5) Zwolnienie z dodatkowych obowiązków.

6) Wniosek o podwyższenie oceny z zachowania w szkole.

§15

Kary

1. Za naruszenie postanowień Regulaminu Internatu a w szczególności porządku dnia, zarządzeń i poleceń Dyrekcji Szkoły, Kierownika Internatu i wychowawcy, za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka internatu, za czyny chuligańskie, niszczenie mienia, lekceważenie nauki, wagarowanie oraz rażące naruszenie norm moralnych, zachowanie wpływające negatywnie na wizerunek placówki, wychowanek podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

2. Kary mogą być nakładane przez wychowawcę, Kierownika Internatu lub Dyrektora Szkoły z zastosowaniem gradacji.

3. Rodzaje kar:

1) Upomnienie wychowawcy.

2) Nałożenie dodatkowych obowiązków.

3) Upomnienie wychowawcy z powiadomieniem rodziców.

4) Nagana Kierownika Internatu z powiadomieniem rodziców.

5) Powiadomienie szkoły o nagannym zachowaniu.

6) Wnioskowanie do wychowawcy klasy o obniżenie oceny z zachowania.

7) Zawarcie kontraktu na pobyt warunkowy do końca edukacji.

8) Wymeldowanie z internatu czasowe lub stałe.

4. Sposób postępowania wychowawcy w sytuacji interwencji określa „Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz w sytuacjach innych zagrożeń w Internacie ZSOiZ w Mońkach”.

5. Wychowanek może zostać wymeldowany z internatu w trybie natychmiastowym z pominięciem gradacji kar.

6. Gradacja kar nie jest stosowana w przypadku:

1) Złamania zakazu spożywania alkoholu, stosowania środków odurzających i innych używek, przybywaniu do placówki po zażyciu w/w substancji.

2) Stosowania jakichkolwiek form przemocy wobec współmieszkańców.

3) Wulgarnego odnoszenia się do współmieszkańców i pracowników placówki.

4) Stwarzania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia współmieszkańców i pracowników.

5) Rażącego i uporczywego łamania regulaminu internatu, braku chęci poprawy zachowania mimo zastosowanych wcześniej środków wychowawczych.

7. Zastosowana kara musi być adekwatna do popełnionego uchybienia. Karane jest naganne zachowanie z poszanowaniem godności osobistej wychowanka.

§16

Podstawowe zasady bezpieczeństwa wychowanków.

1. Wychowankowie zachowują się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu, współmieszkańców, pracowników i osób przebywających w budynku.

2. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia, życia stosują się do poleceń wychowawcy, kierownika bądź innej osoby kierującej ewakuacją.

3. Wychowankowie posiadają i używają jedynie przedmioty nie stwarzających zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa i życia własnego i innych.

4. Wychowankowie mogą używać jedynie przedmiotów nie stwarzających zagrożenia pożarowego ani podejrzenia pożaru.

5. Wychowankowie używają jedynie sprawnych i nieprzestarzałych urządzeń własnych zgodnych z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa.

6. Wychowankowie zamykają drzwi pokoi mieszkalnych na klucz jedynie wówczas, gdy nie ma nikogo w pomieszczeniu, wychodząc z budynku odwieszają klucz do gabloty

7. Wychowankowie przebywają w internacie w czasie godzin pracy wychowawcy, z internatu wychodzą do godz. 9.00 podczas zajęć lekcyjnych przebywają w szkole, wracają do internatu nie wcześniej niż o 13.00.

8. Wychowankowie mogą przebywać w części mieszkalnej płci przeciwnej w godz. porannych od 7.30 do 9.00 po południu do godz. 21.00 z wyjątkiem godzin obowiązkowej nauki własnej tj. 17.00-19.00.

9. Wychowankowie wchodzą do placówki jedynie wejściem głównym budynku.

10. Wychowankowie używają jedynie kluczy udostępnionych przez wychowawcę .

11. Potrzebę napraw urządzeń placówki wychowankowie zgłaszają wychowawcy, kierownikowi lub konserwatorowi.

12. W pokojach innych mieszkańców przebywają w ich obecności, z cudzej własności korzystają za wyraźną zgodą właściciela.

13. Wychowankowie zamykają pokoje mieszkalne zabezpieczając rzeczy osobiste i wartościowe przed zniszczeniem lub kradzieżą, cenne rzeczy przechowują w szafkach osobistych na klucz, przedmioty wartościowe i pieniądze mogą przekazać w depozyt wychowawcy .

14. Osoby z zewnątrz mogą być wprowadzone do części mieszkalnej jedynie po uzyskaniu zgody wychowawcy lub kierownika.

15. Wychowankowie dbają o dobrą atmosferę w placówce, funkcjonują zgodnie w życiu społecznym w placówce i poza nią stosując się do ogólnie przyjętych i akceptowanych norm i zasad współżycia pozbawionych jakichkolwiek form przemocy czy nacisku.

16. Wykonują zdjęcia, kręcą filmy z imprez i uroczystości internackich za zgodą wychowawcy lub kierownika jedynie w celu udokumentowania działalności prowadzonej w internacie.

17. Wykonują zdjęcia i filmy prywatne za zgodą kolegów.

18. Śmieci, przedmioty niepotrzebne wyrzucają do przeznaczonych do tego celu pojemników, dbają o czystość i estetykę pomieszczeń i otoczenia internatu.

19. Korzystają z wyżywienia w placówce osobiście będąc na liście obecności.

20. Wychowankowie wyjeżdżają do domu po wcześniejszym zwolnieniu się u wychowawcy, ze środków prywatnego transportu korzystają jedynie za zgodą rodzica.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

1. Wychowanek internatu jest zobowiązany do zapoznania się i ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Od każdej decyzji Kierownika Internatu, wychowawcy, komisji rekrutacyjnej bądź Rady Wychowawców Internatu wychowanek ma prawo odwołania do Dyrektora Szkoły w terminie do 7 dni.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 4
Nieaktywowany Użytkownik: 157
Najnowszy Użytkownik: MSz
 

Copyright © 2004-2011 by internat.

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2011 by Nick Jones.

Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.